Bu ana bilim dalında Türklerin İslâm’ı kabulünden günümüze kadar plastik sanatlar alanında ortaya koydukları eserler, klasik mirasın modern Türk ve dünya sanatı açısından anlamı, Türk-İslâm coğrafyasına yayılmış belli başlı mimarî âbideler, yazı (hüsn-i hat), tezhib, ebrû, cilt vb. tezyinî sanatlar devir ve bölgelere göre kronolojik olarak ele alınmaktadır.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Süleyman Berk (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Sürün

Arş. Gör. Dr. Sümeyra Ocak 

                                  

Etiket: Türk İslam Sanatları Tarihi