İslam hukuku, klasik ismiyle fıkıh ilmi, İslam toplumunu inşa eden kurucu ilkeleri ve Müslümanların fert ve toplum olarak davranış biçimlerini belirleyen kuralları ele alan bir ilim dalıdır. Bir sistemin adı olarak da genel ilkelerini İslam'ın temel inanç esaslarından alan, ilkeleri bulunmakla birlikte yaşanılan hayatı göz ardı etmeyen ve bu sebeple coğrafi ve tarihsel farklılaşmaları dikkate almak suretiyle teori ile pratiğin insicamını sağlayan bir hukuk sistemidir. Bütün İslâm toplumlarının farklı şekillerde de olsa hukuk ve toplum kurallarının şekillenmesinde başat rol oynamış olan İslâm hukuku, günümüz akademisinde dünyadaki sekiz büyük hukuk geleneğinden biri olarak kabul görmektedir. Bu genel çerçeve göz önünde bulundurularak fakültemizde bu alanda verilecek derslerde İslam'da hukuk ve adalet kavramlarının tabiatı, İslam hukukunun kaynakları ve bunların anlaşılma ve yorumlanma teknikleri, Müslüman toplumların hukukî bilgi birikimleri ve uygulamaları, günümüz problemlerine çözüm ararken geçmiş birikimden nasıl istifade edileceği ve yeni problemlerin ne şekilde ele alınacağı gibi konular İslâm Hukuku Usulü, İslâm Hukuku, İslâm Hukuku Tarihi, Mukayeseli İslâm Hukuku, Klasik ve Modern Fıkıh Metinleri, Günümüz Fıkıh Problemleri gibi dersler altında işlenmektedir.


Akademik Kadro

Etiket: İslam Hukuku