Dekanın Mesajı

FAKÜLTE > Dekanın Mesajı

Kıymetli öğrencilerimiz;

Bilindiği üzere Yalova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 60 öğrenci kontenjanlı Zorunlu Arapça Hazırlık Sınıfı ile eğitim öğretime başlamış, 17 Nisan 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu'nun 2014/5928 sayılı kararı ile Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi ismini almıştır. Bu bağlamda, öğrencilerimizin bir kafa karışıklığı yaşamaması için öncelikle ve önemle İlahiyat Fakültesi diploması ile İslamî İlimler Fakültesi diploması arasında herhangi bir farkın olmadığını, mezun olanların çalışma sahalarının ve programların müfredatlarının büyük ölçüde aynı olduğunu ifade etmeliyiz.

Fakültemizde tamamı Arapça ve Türkçe olmak üzere iki farklı eğitim programı aynı anda sürdürülmekte, öğrencilerimizin ilmî gelişimleri her iki programımızda da ciddiyetle takip edilmektedir ki esasında Türkiye’de her iki programın aynı anda sürdürüldüğü fakülte sayısı oldukça azdır. Anlaşılacağı üzere Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi bu hususta da öğrencilerine önemli bir avantaj sağlamaktadır. Tamamı Arapça olan programımızda Hazırlık Sınıfı bulunduğundan programın toplam eğitim süresi 5, hazırlık sınıfı bulunmayan Türkçe programımızda ise bu süre 4 senedir. Ancak hazırlık muafiyet sınavını geçen veya derslerinde başarılı olan öğrencilerimiz, gerekli şartları sağladıktan sonra üstten ders alarak ya da önceden aldıkları dersleri intibak ettirerek bu süreyi kısaltabilmektedir.

Sevgili gençler;

Deniz kıyısında kurulu bir şehir olan Yalova gerek iklimi ve gerekse coğrafî özellikleriyle adeta Marmara Bölgesi’nin incisidir. Çevresinde ikisi Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapan üç büyük şehrimiz bulunmaktadır. Bir bakıma hilalin yıldızı konumunda olan şehrimizin kuzeyinde İstanbul, kuzey doğusunda Kocaeli ve Bursa, hemen güneyinde ise Balıkesir bulunmaktadır. Dolayısıyla Yalova’ya ulaşımda herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir ki günümüz şartlarında ulaşılabilir olmak oldukça önem taşımaktadır. Öte yandan Üniversitemize yurtlar açısından bakıldığında Üniversitemizin ve dolayısıyla Fakültemizin oldukça cazip şartlara sahip olduğu da açıkça görülecektir. Nitekim hemen yakınımızda yaklaşık 4000 öğrencinin barınabileceği Kredi Yurtlar Kurumu’nun yurtları ile farklı özelliklere sahip özel yurtlar bulunmaktadır. Bunun dışında ilimizde ve şehir merkezimize yakın ilçelerde her öğrencinin barınabileceği yurtların olduğunu da ayrıca belirtmek isteriz.

Yalova Üniversitesi İslamî İlimler Fakültesi alanında uzman, dinamik bir kadroya sahiptir ve bu kadroların yenilenmesi konusunda da hareketliliğini her daim korumaktadır. Diğer bir ifadeyle Fakültemizdeki öğretim elemanlarımızın sayısı her geçen yıl artmakta, zenginleşmektedir. Söz konusu duruma da bağlı olarak lisans programlarının yanı sıra lisansüstü programlarımızın yüksek lisans (master) ve doktora (PhD) seviyelerinde sürdürüldüğünü de bu vesileyle hatırlatmak isteriz.

Bir konunun daha altını önemle çizmek istiyoruz. Öğretim elemanlarımız, verdikleri derslerle ve yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla ön plana çıkmakta, çalıştay, sempozyum, kongre gibi akademik platformlarda ortaya koyduklarıyla isimlerinden söz ettirmektedir. Ayrıca farklı anabilim dallarında görev yapan öğretim üyelerimiz, yıl içerisinde kitap, kitap bölümü, makale vb. çok sayıda farklı yayına imza atmışlardır. Özellikle TR Dizin, ATLA, Index Islamicus, Social Index gibi indekslerdeki yayın sayımıza baktığımızda ciddi anlamda bir ilerlemenin olduğu açıkça görülebilecektir.

Değerli öğrencilerimiz;

Bir yaratıcının olduğuna ve bir dine inanma, bir inancı benimseme, bir dinî düşünceye sahip olma ve bu minvalde teşekkül eden hususlar insanlık tarihi boyunca tüm toplumların tarihinde önemli yer tutmuş, çoğu zaman toplumların/medeniyetlerin gelişimine doğrudan katkı sunmuştur. Ayrıca dinî düşüncenin, buna bağlı olarak gelişen düşünce sistemlerinin siyasî ve kültürel düzeninin oluşumundaki rolü de inkâr edilemez. Lâkin bu düşüncenin öğretimi de mutlak surette belirli bir disiplin altında gerçekleşmelidir. Kanaatimiz odur ki, Kur’ân-ı Kerîm ve sünnetten beslenen sahih din algısının inşası da ancak bu şekilde tesis edilebilir. Bunun yanında gelenek-görenek ve örfümüze ait unsurların göz ardı edilmemesi de elzemdir. Nihayet söz konusu çerçevede eğitim vermek üzere programlanan, sizlerin de mensup olduğu veya olacağı İlahiyat/İslamî İlimler Fakülteleri, neredeyse eğitim sürecinin her seviyesinde görev yapacak akademisyenleri/öğretmenleri, Diyanet teşkilatının her kademesinde yüksek tahsil görmüş din görevlilerini yetiştirmek, ilgili kurumlarda bilimsel araştırmalar ve sosyal faaliyetler gerçekleştirmek suretiyle toplumun ve insanlığın maddî-manevî kalkınmasına hizmet etmeyi temel misyon edinmiştir. Siz kıymetli öğrencilerimizin de âyette belirtildiği üzere insana ancak çalıştığının karşılığı vardır düsturunca hareket ederek, başlıca hedeflerini dinî bilimler alanında düşünen, üreten, sorgulayan ve bilimsel gelişmeleri takip eden bireyler haline gelmek şeklinde belirlemeli, bu konuda ısrarlı olmalıdır.

Tercihinizin sizin, aileniz ve bilhassa devletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. İnşallah Cenâb-ı Hakk’ın yardımıyla ilmî-kültürel açıdan donanımlı biçimde fakültelerinizden mezun olur, tüm insanlığa hizmet etmeyi şiâr edinirsiniz.

Selâm ve duâ ile.

Prof. Dr. Cahit KÜLEKÇİ

Dekan