Tefsir

Tefsir, İslam dininin temel kaynağı olan Kur'ân-ı Kerîm'in tarihini, bu kaynağın değişik açılardan incelenmesi sonucunda ortaya çıkan ve “Kur'ân ilimleri” ana başlığı altında toplanabilecek literatürü, Kur'ân'ın daha iyi anlaşılıp yorumlanmasının usûl ve metotlarını, tarih boyunca oluşan tefsir birikimini analitik bir yaklaşımla ele alan ana bilim dalıdır. Bu ana bilim dalının dersleri, Kur'ân imlâsının geçirdiği tarihî süreci, Kur'ân'ı teori ve pratik olarak doğru okumanın esaslarını, onu sağlıklı bir şekilde yorumlamanın ilkelerini, Kur'ân'ın ele aldığı ana konuları, müslüman toplumlarda tefsir ilminin oluşum ve gelişim tarihini, bu süreç boyunca oluşan eserleri,  tefsir ilminin çağdaş yöntem ve problemlerini, ayrıca günümüz İslam dünyasında ve oryantalist bilim çevrelerinde gerçekleştirilen belli başlı Kur'ân araştırmalarını incelemeyi hedefler.


Akademik Kadro

Prof. Dr. Süleyman Aydın (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Avnullah Enes Ateş

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Alabalık

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bağçivan

Arş. Gör. Huzeyfe Kocabaş

Arş. Gör. Salih Tuna

Arş. Gör. Muhammed Ömer Türkoğlu