Felsefe Tarihi

BÖLÜMLER > Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü > Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı

Düşünce tarihi boyunca varlık, bilgi ve değerler alanıyla ilgili problemler etrafında akılcı ve tenkitçi yöntemlerle yapılan inceleme, temellendirme ve sistem oluşturma amaçlı bütün fikrî faaliyetleri inceleyen Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı, öğrencilerin Doğu-Batı düşünce ve uygarlıklarını tanımasını, böylece islâm düşünce ve medeniyetinin dayandığı fikrî kaynakları doğru bir şekilde tespit ederek isabetli mukayeseler yapabilmesini hedeflemiştir. Felsefî düşüncenin zaman içinde geçirdiği değişimleri ortaya koymayı amaçlayan bu ana bilim dalı Doğu (Eski Mezopotamya, Eski Mısır, Hint ve İran) düşüncelerini göz önünde bulundurarak ilkçağ Yunan düşünce ve kültürünün kaynağını, mahiyetini, özelliklerini, gelişme seyrini ve felsefî sistemlerini incelemekte, bunların Ortaçağ (Avrupa ve islâm), Yeniçağ ve günümüz ile bağlantılarını ortaya koymaya çalışmaktadır. 

Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Latif Bakış (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Prof. Dr. Hamit Er