Kelam

İlim geleneğimizde hakikate ulaşma ve hakiki bilgiyi elde etme iki yolla olmuştur: Birincisi, ulemanın tercih ettiği ve tarik-i ilim de denilen mantık kuralları üzerine bina edilmiş nazari (teorik) yoldur. Bu tarike salik olanlar eğer bir vahyin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Mütekellimîn (kelam), etmiyorlarsa Meşşâiyyun (hikmet/felsefe) denilir. İkincisi ise, riyazat ehlinin tercih ettiği ve tarik-i irfan da denilen keşf yoludur. Bu tarike salik olanlar eğer bir vahyin temel ilkelerinden hareket ediyorlarsa onlara Sûfiye (tasavvuf), etmiyorlarsa İşrakiyyun (işrâkîlik) denilir. Birincisi medresenin, ikincisi ise tekkenin tarikidir. Birinden burhanî bilgi ötekinden irfani bilgi elde edilir. İşte kelam ilmi, Kitap ve Sünnet’te inanca konu olan esasların, Allah-tabiat-insan ilişkisinin ele alınışının nazar yoluyla, yani mantık ilmine dayalı olarak temellendirme çabalarını ifade eder. Bu bilim dalında İslâm İnanç Esasları, Kelâm Tarihi, Sistematik Kelâm, Türk Kelamcıları, Günümüz Kelam Problemleri dersleri yer almaktadır.


Akademik Kadro

Dr. Öğr. Üyesi Salim Sancaklı (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Betül Tekin

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Süruri

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Koca

Arş. Gör. Okan Demir